Akceptuję
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
home kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informuję, iż:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamienica Waldemar Roszkowski z siedzibą w Płocku, ul. Tumska 16, 09-400 Płock („Administrator”);

2)    Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

·         gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia realizowanych na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;

·         gdyż jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (dochodzenie roszczeń); 

·         w celach innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

·         w celu marketingu produktów i usług Administratora;

·         w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych na Administratorze jako stronie stosunku prawnego, w szczególności podatkowych, księgowych, statystycznych;

3)    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

·         przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej;

·         po tym czasie przez okres do dnia przedawnienia roszczeń mogących powstać
w związku z wykonaniem zawartej z Państwem umowy bądź do dnia wygaśnięcia obowiązków nakładanych na Administratora przepisami prawa;

·         ewentualnie do czasu, aż staną się nieprzydatne do celów wskazanych wyżej;

5)    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

·         organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie tych organów, organom podatkowym, organom sądowym;

·         podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych oraz zapewniają i wspierają obsługę działalności gospodarczej Administratora;

·         podmiotom współpracującym z Administratorem, innym współpracownikom, ubezpieczycielom;

·         innym osobom w celach wskazanych wyżej, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla zachowania ciągłości działalności Administratora, ochrony mienia, wykonania umów i obowiązków ciążących na Administratorze;

6)    Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wycofania zgody, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)    Celem realizacji przysługujących Państwu uprawnień, właściwym do kontaktu z Administratorem pozostaje adres korespondencyjny: Kamienica Waldemar Roszkowski, ul. Tumska 16, 09-400 Płock;

8)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do: 

·         zawarcia umowy lub wykonania działań na żądanie, a zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, bezpośrednio lub pośrednio z udziałem podmiotów współpracujących z Administratorem;

·         wykonania przez Administratora innych czynności w wykonaniu realizacji pozostałych celów wskazanych wyżej;

a konsekwencją niepodania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych jest brak lub przeszkoda w zawarciu umowy lub wykonania przez Administratora czynności wymagających dysponowania tymi danymi;

9)    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania.